مباحثه، مدرسه فیضیه قم، 1381
مباحثه
مدرسه فیضیه قم، 1381
علی امینی
طلبه حوزه مشهد، 1383
از حجره های مدرسۀ چهارباغ اصفهان، 1379
از حجره های مدرسۀ چهارباغ اصفهان
1379
مباحثۀ طلاب جامعة الزهرا، قم ۱۳83
مباحثۀ طلاب جامعة الزهرا
قم ۱۳83
جلسۀ درس آیة الله مکارم شیرازی، قم ۱۳۸۳
جلسۀ درس آیة الله مکارم شیرازی
قم ۱۳۸۳
در حال وضو گرفتن، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، 1383
در حال وضو گرفتن
مدرسۀ چهارباغ اصفهان، 1383
طلبۀ حوزۀ علمیۀ اصفهان، 1382
طلبۀ حوزۀ علمیۀ اصفهان
1382
طلبۀ حوزۀ علمیۀ اصفهان، 1382
طلبۀ حوزۀ علمیۀ اصفهان
1382